„Insiderzy” kupują akcje w USA


“Vickers Weekly Insider Report” wskazuje, że kierownicy amerykańskich firm, które są notowane na giełdach, kupują akcje własnych przedsiębiorstw. Relacja sprzedających do kupujących wynosi jak 1,58 do 1. Dla porównania, w październiku, kiedy zaczynała się fala spadkowa, relacja ta wynosiła ponad 5 do 1. Wynika stąd, że „insiderzy” są optymistami co do wzrostu cen akcji przedsiębiorstw, w których pracują. Średnia relacja tego indeksu waha się między 2-2,5 do 1. Niższe wskazania można uznać za okazję do kupna akcji, wyższe zaś jako możliwość zrealizowania zysków.

„Insidaerzy” nie zawsze mają rację. Czasami masowo sprzedają akcje, a rynki rosną dalej w oderwaniu od ich negatywnego nastawienia co do przyszłości firm, w których są właścicielami/kierownikami. Tak było w maju 2009 roku, kiedy sprzedawali akcje, a hossa dopiero się zaczynała. Niemniej, należy przyjąć, że w większości wypadków ich zachowanie jest zgodne z przyszłym kierunkiem giełd. Czy obecne zachowanie „insiderów” prognozuje koniec fali spadkowej i powrót do wzrostów giełd w USA?

Equity Put/Call Ratio Index jest już dosyć wysoko. Zbliża się do poziomu z początku czerwca, kiedy nastąpiła zmiana trendu spadkowego i inwestorzy opcyjni zaczęli grać na wzrosty cen amerykańskich akcji.